Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Geografia

 Geografia jako nauka   

         Geografia etymologicznie wywodzi się z greckich słów geos (Ziemia) oraz graphas (pisać). Oznacza zatem opisywanie Ziemi.
         Obecnie przyjmuje się, że geografia (definiendum) jest to dział nauki (genus) dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków pomiędzy jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzkich społeczności (differentia specifika). Geografię najczęściej dzielimy na geografię fizyczną i geografię ekonomiczną.

Geografię fizyczną dzieli się na różne działy:

 • geografię astronomiczną – zajmującą się Ziemią jako planetą, jej ruchami i konsekwencjami
 • geomorfologię – naukę zajmującą się ukształtowaniem powierzchni Ziemi i procesami zmieniającymi powierzchnię naszej planety 
 • hydrografię – naukę zajmującą się badaniem wód lądowych globu ziemskiego 
 • oceanografię – naukę o budowie i morfologii dna oceanów oraz dynamice wód oceanicznych
 • klimatologię i meteorologię – nauki zajmujące się badaniem zjawisk zachodzących w atmosferze
 • pedologię – naukę o glebach
 • biogeografię – naukę o rozmieszczeniu życia na Ziemi.

Geografia ekonomiczna dzieli się na:

 • geografię społeczną, w której wyróżniamy:
  • geografię polityczną
  • geografię ludności i osadnictwa
 •   geografię gospodarczą, obejmującą geografię produkcji i usług

 

Wyodrębniono również geografię regionalną, która łączy w sobie wyżej wymienione działy, badając zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w danym regionie w sposób całościowy.

Podstawę geografii stanowi kartografia, czyli nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystywania.

Geografia ma ogromne znaczenie praktyczne, jej znajomość jest nieodzowna dla rozumnej i planowej działalności człowieka na Ziemi. Znajomość geografii jest w XXI wieku potrzebna każdemu człowiekowi, który chce rozumnie ustosunkować się do otaczającej go rzeczywistości.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, geografia jako przedmiot nauczania , jest realizowana w ciągu 3 godzin w cyklu kształcenia ogólnego.
Obowiązującym programem nauczania jest program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisany do wykazu programów nauczania geografii w klasach I-IV technikum w zakresie podstawowym na podstawie recenzji  dr Władysława Adama Nowaka, mgr Andrzeja Kasprzyka oraz dr hab. Aleksandry Korwin-Szymanowskiej.

 

Program nauczania autorstwa Wojciecha Wieckiego figuruje w zestawie z numerem 
DKW-4015-20/01

Obowiązujące podręczniki:

 • „Geografia środowiska przyrodniczego”- zakres podstawowy 

autor: Wojciech Wiecki; 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 

 • „Geografia i człowiek” – zakres podstawowy

autor: Jan Mordawski, Wojciech Wiecki
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 • „Geografia Polski” – zakres podstawowy

autor: Wojciech Wiecki
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON