Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

RODO

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko chroni Twoje dane osobowe i chroni twoje prawa. Kiedy załatwiasz sprawę w naszej szkole podajesz nam swoje dane osobowe.

Ich Administratorem jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko.

Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.

Zbieramy tylko takie dane osobowe, które są konieczne, aby załatwić twoją sprawę.
Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy prawa.

Dbamy o bezpieczeństwo twoich danych.

Poinformujemy Cię o sytuacji, która mogłaby naruszyć twoje prawa.

Szybko się zajmiemy i wyciągniemy odpowiednie wnioski, aby lepiej chronić twoje dane. Jeżeli uznasz, że działania nasze są nie wystarczające masz prawo, złożyć skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warszawa 00-193 ul. Stawki 2

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o ochronie danych możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:

 

Inspektora ochrony danych – Marta Krzosek

tel. 48 621-00-47

Jeśli twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody możesz ją w każdej chwili wycofać.

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku, ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko, tel. 48 621-00-47, adres mailowy: sekretariat@drzewna.com

2.W Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marta Krzosek, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Zofii Sztobryn 1, 26-930 Garbatka-Letnisko oraz pod adresem e-mail: iodo@drzewna.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji ustawowych, statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania, podpisania i realizacji umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust. 1 pkt e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                            w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
 • Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

4.Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

•    organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,

•    podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej                       z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

6.Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.                                W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się                        z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek                                     o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
 • prawo do przenoszenia danych – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się nie podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) zgodnie z art. 20 RODO
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa,

7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

8.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.