Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Polityka Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szkola.drzewna.com

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-13.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie pliki PDF, DOC są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji szkoły i osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników.
 • Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie).
 • Szkoła nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-07-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-07-01.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Tomala, rafal.tomala@drzewna.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku

Zofii Sztobryn 1
26-930 Garbatka-Letnisko

 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Wjazdy na teren szkoły zaprojektowano od ul. Kolejowej i ul. Zofii Sztobryn. Ogólnodostępne miejsca parkingowe w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdują się przed głównym wejściem do budynku Szkoły.

 

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online

 • Na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.

 

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Zofii Sztobryn. Do wejścia głównego dojdziesz przez otwartą w godzinach pracy, bramę w ogrodzeniu. Dostęp do budynków dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony poprzez główne bramy, wejścia poprzez chodniki o spadkach podłużnych nie przekraczających 5%.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

 

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

 

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

 

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

 

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • W windzie są komunikaty głosowe.

 

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

Dodatkowe informacje

 • W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku

Hanki Lewandowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście główne do budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku jest usytuowane od ul. Hanki Lewandowicz. Wejście przez bramę prowadzi na dziedziniec szkoły z którego prowadzą ciągi piesze (chodniki) do poszczególnych obiektów szkolnych: szkoły, internatu i administracji. Wejścia do budynków są  zadaszone. Przed wejściem do szkoły i budynku administracji znajdują się schody – 2 stopnie bez podjazdu (pochylni), budynki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku internatu znajdują się schody – 2 stopnie oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Przy bramie głównej oraz przy drzwiach do poszczególnych budynków brak jest domofonu lub dzwonków. W szkole w holu lub przy wejściu głównym brak jest również punktu informacyjnego. Drzwi wejściowe do budynków posiadają progi drewniane i są nie przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynkach  szkoły korytarze i schody nie odpowiadają wymogom ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696) – na korytarzach są ustawione eksponaty i prace dyplomowe zawężające wolną przestrzeń i ograniczające swobodną komunikację. Schody mają zbyt wysokie stopnie nie oznaczone kolorem jaskrawym, nie posiadają powierzchni antypoślizgowych. W budynkach szkolnych brak jest wind z uwagi na fakt, że są to budynki parterowe. W budynkach szkoły i administracji brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, taka toaleta znajduje się jedynie w budynku internatu. 
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc postojowych (parkingowych) dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.   
  Na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.