Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Polityka Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.drzewna.com

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki PDF, DOC są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).

 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji szkoły i osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników.

 • Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie).

W obecnej chwili są prowadzone działania w celu poprawienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej: [2021-07-13].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [--- ].

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. .

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Klawisze "CTR"  i  "+" powiększą tekst.  Klawisze "CTR"  i "0" wrócą do widoku standardowego. Klawisze "CTR" i "-" pomniejszają tekst. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na email z osobą odpowiedzialną za jej prowadzenie: kierownik.internat@drzewna.net.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście główne do budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku jest usytuowane od ul. Hanki Lewandowicz. Wejście przez bramę prowadzi na dziedziniec szkoły z którego prowadzą ciągi piesze (chodniki) do poszczególnych obiektów szkolnych: szkoły, internatu i administracji. Wejścia do budynków są  zadaszone. Przed wejściem do szkoły i budynku administracji znajdują się schody – 2 stopnie bez podjazdu (pochylni), budynki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku internatu znajdują się schody – 2 stopnie oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Przy bramie głównej oraz przy drzwiach do poszczególnych budynków brak jest domofonu lub dzwonków. W szkole w holu lub przy wejściu głównym brak jest również punktu informacyjnego. Drzwi wejściowe do budynków posiadają progi drewniane i są nie przygotowane dla osób niepełnosprawnych.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynkach  szkoły korytarze i schody nie odpowiadają wymogom ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696) – na korytarzach są ustawione eksponaty i prace dyplomowe zawężające wolną przestrzeń i ograniczające swobodną komunikację. Schody mają zbyt wysokie stopnie nie oznaczone kolorem jaskrawym, nie posiadają powierzchni antypoślizgowych. W budynkach szkolnych brak jest wind z uwagi na fakt, że są to budynki parterowe. W budynkach szkoły i administracji brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, taka toaleta znajduje się jedynie w budynku internatu. 

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc postojowych (parkingowych) dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.   
  Na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.