Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Regulamin sali gimnastycznej

                  REGULAMIN

Hali Sportowej w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego

 w Garbatce - Letnisku

 

1. Wejście na halę sportową jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.

2. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku:

 • w godzinach od 8.00 do 16.30 dla realizacji planowych zajęć szkolnych;
 • w godzinach od 17.00 do 20.00 dla pozostałych osób - grup zgodnie
  z harmonogramem;
 • w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem;
 • czas funkcjonowania hali może ulec zmianie stosownie do potrzeb.

3. Zajęcia w hali odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku  zwanego dalej - Dyrektorem Szkoły bądź innymi osobami wyznaczonymi przez Dyrektora Szkoły.

5. Korzystanie z obiektu wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły bądź innymi osobami wyznaczonymi przez Dyrektora Szkoły.

6. Osoby korzystające z hali sportowej obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników" prowadzonego przez pracownika obsługi hali wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

7.  Hala sportowa wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na realizację lekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez Szkołę oraz klubom i sekcjom sportowym działającym na terenie Szkoły.

8. W pozostałym czasie hala sportowa może być wynajmowana innym osobom oraz innym grupom sportowym.

9. Z pomieszczeń hali sportowej, sal ćwiczeń korzystać mogą:

- dzieci i młodzież pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów;

- grupy zorganizowane, kluby, szkoły, sekcje sportowe, stowarzyszenia pod nadzorem trenera, instruktora;

- zakłady pracy, instytucje, organizacje pozarządowe;

- osoby indywidualne posiadające wykupiony karnet.

10. Udostępnianie hali - dla wszystkich wynajmujących użytkowników  następuje na pisemny wniosek składany do Dyrektora Szkoły w sekretariacie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych
w  Garbatce - Letnisku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Na podstawie wniosku wynajmujący podpisują umowę najmu z Dyrektorem Szkoły. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

12. Szczegółowy zakres najmu pomieszczeń określają cenniki, stanowiące załącznik
do  niniejszego regulaminu.   

13. Dyrektor Szkoły może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na bezpłatne użyczenie hali, w takim przypadku zamiast umowy najmu użyczający podpisują z Dyrektorem Szkoły umowę użyczenia. Wzór umowy użyczenia  stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

14. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno - sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).

14. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia
pod względem zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone Dyrektorowi Szkoły lub osobie wskazanej przez Dyrektora.

15. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • grupy zorganizowane z osobą odpowiedzialna za grupę;
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
 • dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
 • osoby uczestniczące oraz kibice, wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

 16.Uczestnicy zajęć mają obowiązek dbać o przestrzeganie porządku i dyscypliny
oraz  podporządkować się poleceniom prowadzących zajęcia, jak również administratora hali.

17. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem  środków odurzających;
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

18. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;
 • założenie właściwego obuwia sportowego - tzw. „halówek", których podeszwa wykonana jest z materiału niebrudzącego podłoża podczas użytkowania hali;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali;
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni,
  i w pomieszczeniach sanitarnych;
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
 • przestrzeganie innych regulaminów i przepisów obowiązujących na terenie Szkoły.

19. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego (podmioty korzystające z hali sportowej
  na podstawie umowy najmu używają własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe i obuwie);
 • do gry w piłkę nożną wolno używać wyłącznie piłki nożnej halowej (obwód 62-64 cm,  waga 400-440 g., nisko odbijająca się, tzn. która upuszczona z wysokości dwóch metrów odbija się na wysokość nie mniejszą niż 50 cm i nie wyżej niż 65 cm).

20. Zajęcia uczniów oraz pozostałych osób (grup) korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

21. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

22. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, sprzętu i urządzeń  należy niezwłocznie powiadomić administratora obiektu bądź pracowników.

23. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, jak również zajęć pozalekcyjnych, odpowiadają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

24. Osoby prowadzące zajęcia obowiązane są do przestrzegania przepisów BHP, postanowień niniejszego regulaminu, jak również odpowiadają materialnie za powstałe szkody w wyniku niewłaściwego korzystania z sal, urządzeń, sprzętu.

25. Zabrania się przebywania dzieci i młodzieży w hali sportowej  oraz w salach przeznaczonych do ćwiczeń bez opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera.

26. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
 • utrzymania czystości w obiekcie;.

27. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny użytkowanego sprzętu - usterki zgłosić obsłudze hali.

28. Dyrektor Szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.

29. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych; wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału;
 • napojów alkoholowych;
 • przedmiotów ostrych;
 • wprowadzania zwierząt.

30. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

31. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

32. Podczas korzystania z hali obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

33. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

34. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, opiekunowi, obsłudze hali lub dyrektorowi szkoły.

35. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 
z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
w sprawach o wykroczenia.

36. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom.

37. Zastrzega się prawo do ewentualnych zmian harmonogramu korzystania z hali.

38. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej (strona internetowa Szkoły).

39. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły.

40. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

41. Osoby niszczące mienie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

42. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z terenu, obiektów sportowych, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

43. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku.

44. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 roku.