Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Regulamin siłowni

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku

 

 

1. Przebywanie i ćwiczenie w siłowni szkolnej może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby uprawnionej. Osoba ćwicząca nie może w siłowni przebywać sama.

2. Osoby korzystają z siłowni na własne ryzyko i odpowiedzialność; równocześnie oświadczają,
że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

3. Z siłowni samodzielnie mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Osoby poniżej 18 roku życia korzystają z siłowni za wiedzą i w obecności opiekuna, na jego ryzyko i odpowiedzialność oraz za jego zgodą.

5. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. Dopuszczalna liczba osób indywidualnych przebywających jednocześnie w pomieszczeniu nie może przekraczać 15 osób.

6. Ćwiczyć można tylko w stroju sportowym (dozwolone jest wyłącznie obuwie sportowe).

7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zalecane jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

8. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.

9. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.

10. Sprzęt wolny tj. hantle, sztangi i krążki układamy zawsze w miejscach wyznaczonych. Zabrania się odkładania sprzętu wolnego na przejściach pomiędzy przyrządami, na kaloryferach i parapetach.

11. Podczas intensywnych ćwiczeń należy mieć ze sobą ręcznik.

12. Zabrania się wychodzenia ze sprzętem ćwiczebnym poza teren siłowni.

13. Nie wolno rozkręcać ani zmieniać ustawienia sprzętu.

14. Na terenie siłowni i w pomieszczeniach sanitarnych zabrania się:

- palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających;

- wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła;

- wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;

- wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów grożących pożarem,   wyrobów pirotechnicznych;

- wprowadzania zwierząt.

15. W razie urazu ciała należy natychmiast powiadomić osobę prowadzącego zajęcia.

16. Korzystanie ze sprzętu dozwolone jest tylko w taki sposób, do jakiego jest przeznaczony.

17. Wszelkie wątpliwości lub niejasności dotyczące obsługi sprzętu sportowego lub wykonywania

ćwiczeń należy konsultować z prowadzącym zajęcia.

18. Nie wolno wieszać ubrań ani innych niewłaściwych przedmiotów na przyrządach sportowych.

19. Wszystkie usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

20. Po zakończeniu ćwiczeń należy uprzątnąć i uporządkować sprzęt, w czystości pozostawić pomieszczenie, zauważone usterki zgłosić nauczycielowi lub osobie uprawnionej.

21. Za zniszczenia i szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z siłowni odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą osoby z niej korzystające.

22. Za zniszczenia i szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice
lub opiekunowie.

23. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

24. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na siłowni.

25. Obsługa ma prawo przerwać ćwiczenia i nakazać opuszczenie siłowni przez osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz osoby, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.