Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy pod adresem iod@ckziu.radom.pl.
Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych zaszyfrowanych nośnikach zewnętrznych.

Szanujemy prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL.

Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z ustawą dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne
 • realizacją zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo Oświatowe z dnia
 • 14 grudnia 2016 r. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • realizacją zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dotyczących zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w formularzach rekrutacyjnych w celu realizacji kształcenia,
 • w procesach rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska pracy,
 • w ramach zamówień publicznych, umów cywilno-prawnych,
 • poprzez kontakt telefoniczny, mailowy
 • w ramach działań organizowanych przez szkołę (konferencji, plenerów, spotkań ze znanymi osobami z kręgu działalności szkoły),
 • w formularzach osób korzystających ze szkolnego schroniska młodzieżowego(usługi noclegowe, usługi żywieniowe)
 • dla osób z zewnątrz korzystających z wyżywienia
 • w celach archiwalnych i statystycznych
 • w procesie organizacji praktyk uczniowskich
 • w procesie realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych oraz wszelkich działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi,
 • w procesie prowadzeniu monitoringu wizyjnego

 

Administrator ma prawo udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom na podstawie zawartej umowy powierzenia.

Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będą poddawane profilowaniu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania, danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnionych pracowników, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie, dostarczycielom oprogramowanie, firmom zajmującym się marketingiem, firmom zapewniającym hosting, niszczenia dokumentacji, usługom pocztowo-kurierskim, firmom zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych .

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Warszawie 00-193 ul. Stawki 2

 

Informacje o plikach cookies

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych korzysta z plików cookies (ciasteczka), które stanowią dane informatyczne ,a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na końcowym urządzeniu.

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, aby dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Określić profil użytkownika w celu wyjaśnienia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.

Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Zastrzegamy, że ustawienie plików cookies może uniemożliwić korzystania ze stron www.

 

Dane pozyskane w formularzach kontaktowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych
  im. Hanki Lewandowicz 4 w Garbatce-Letnisko

 2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym możemy się kontaktować za pomocą emaila: iod@ckziu.radom.pl

 3. Pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać :
  na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO do celów rekrutacyjnych- wyrażając zgodę podając imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, mailowy oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu uzupełnienia wniosku dostarczając kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię wyników z egzaminu ośmioklasisty, zaświadczenie z Medycyny Pracy, opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (SIO, ZUS, KRUS, Urząd Pracy).

 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt tj. 5 lat.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania,
  prawo do cofnięcia zgody.
  prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Dane pozyskane w procesie rekrutacji

Administrator w ramach procesu rekrutacyjnego oczekuje przekazania danych osobowych (CV lub list motywacyjny) tylko w zakresie określonym przepisami prawa. pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w zakresie szerszym. Jeżeli kandydat prześle dodatkowe informacje , to Administrator uzna, że kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym .

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane:

art.6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych) 

art. 6 ust 1 lit. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  pozyskane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Dane pozyskane w korespondencji mailowej oraz w tradycyjnej

Dane osobowe zawarte w korespondencji mailowej lub w tradycyjnej nie związane z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji
i załatwienia sprawy której ta korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji do nadawcy związku z prowadzona działalnością.

Administrator przetwarza jedynie tylko dane osobowe której dotyczy korespondencja. Dostęp osób upoważnionych. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo w niej zawartych danych osobowych. Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt jest przechowywana przez okres 5 lat.


 

Dane osobowe pozyskane poprzez kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt Podstawą jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy.

Dane osobowe pozyskane w ramach zamówień publicznych do 30 000 Euro

Administrator prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty poniżej 30 000 euro.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 euro. na podstawie art. 6 ust 1 lit f oraz gdy zostanie zawarta umowa art. 6 ust 1 lit b RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym podmioty przetwarzające

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat . Dokumentacja zamówień publicznych bez zastosowania ustawy Prawa zamówień publicznych

Prawa osób, których dane dotyczą : żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Dane osobowe zawarte w ramach zamówień publicznych powyżej 30 000 Euro

Celem przetwarzania danych osobowych jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit c RODO obowiązek ciążący na administratorze np. do przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych , ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

z art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty którym została udostępniona dokumentacja przetargowa, oraz podmioty uprawione na podstawie odrębnych przepisów prawa

Przechowywanie danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:

 • w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących u Administratora.

 • w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 

Dane przetwarzane w ramach działań organizowanych przez szkołę

W ramach działań organizowanych przez szkołę (konferencji, spotkań ze znanymi osobami z kręgu działalności szkoły , plenerów) Administrator pozyskuje dane osobowe. Przetwarza je  w sposób bezpieczny do momentu zrealizowania danego celu na postawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami, promocja i rozwój nauki oraz kształtowanie i promowanie kadry naukowej, promocja działalności edukacyjnej Administratora,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji obowiązków podatkowych – wystawienia  np. rachunku za wykonane przez nas usługi, jeżeli organizacja konferencji przewiduje opłatę za uczestnictwo.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w formie mailingu oraz formie sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli zostanie udzielona zgoda,
 • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji konferencji.


Dane przetwarzane w ramach organizowanych praktyk uczniowskich .

Związku z zawarciem umowy pomiędzy pracodawca, a szkołą na podstawie rozporządzenia MEN o praktycznej nauce zawodu, szkoła udostępni Twoje dane osobowe w postaci imienia
i nazwiska oraz nazwy kierunku kształcenia pracodawcy. Z chwilą otrzymanych danych osobowych pracodawca staje się ich administratorem.

Dane przetwarzane w toku procesu monitoringu wizyjnego

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony mienia. Będziemy przetwarzać w twój wizerunku, który zostanie zarejestrowany
w systemie monitoringu wizyjnym z chwilą pojawienia się na terenie szkoły. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora do wyżej wymienionych celów. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO
w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Pozyskane dane będą przechowywane w systemie monitoringu przez okres 4 dni, od dnia zapisu, po czym są nadpisane. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, to termin określony powyżej ulega zmianie.