Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową nauką leśną, określającą zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.
         

 Zakres zainteresowania hodowli jest bardzo rozległy. Dziedzina ta zajmuje się badaniem biologicznych praw rządzących powstawaniem i rozwojem zespołów leśnych, ich wzajemnym powiązaniem i współdziałaniem ze środowiskiem przyrodniczym, wrażliwością na warunki klimatyczne, glebowe, a także oddziaływaniem zabiegów gospodarczych. 

Opierając się na doświadczeniach praktyki zawodowej i pracach badawczych, hodowla określa zasady i techniki wspomagania procesów rozwoju drzewostanu, zapewnia trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost walorów ekologicznych i biologicznych. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesienia powierzchni nieleśnych, opierając się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych, botanice, fizjologii roślin, gleboznawstwie, meteorologii i klimatologii, fitosocjologii i genetyce.

Do głównych działów jakimi zajmuje się hodowla lasu zalicza się:

* nasiennictwo leśne,
* szkółkarstwo leśne,
* wymagania siedliskowe ważniejszych gatunków drzew i krzewów leśnych,
* odnowienie lasu,
* melioracje lasu,
* zalesienia,
* zadrzewienia,
* pielęgnowanie lasu,
* typologia leśna,
* rejonizacja nasienna,
* zagospodarowanie lasu,
* hodowla szczegółowa drzew i krzewów leśnych,
* zasady projektowania i wykonywania leśnych prac hodowlanych w różnych warunkach siedliskowych.

 Zapraszam także na stronę Lasów Państwowych, z której można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty w tym Zasady Hodowli Lasu.